Nguyễn Phương Lâm

Nguyễn Phương Lâm

2D Artist

Nguyễn Thiền Quang

Nguyễn Thiền Quang

Lead 2D Artist

Lê Thanh Nhật

Lê Thanh Nhật

2D Artist

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Lead Quality Control

Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Quang Dũng

Backend Developer

Trần Hoàng Khang

Trần Hoàng Khang

Frontend Developer

Huỳnh Đan Huy

Huỳnh Đan Huy

Game Designer

Trần Minh Huy

Trần Minh Huy

2D Artist

Show 9 - 16 of 20.